پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دانلود صدها نمونه فایل

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

همانگونه که می دانیم تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معتبر و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (آغازین تکوینی و پایانی) منطبق با آیین نامه ها دانش آموز را بر می انگیزد تا بیاموزد که چگونه یاد بگیرد.

توسعه ،ارتقا ظرفیت و توان کاری در سازمان مدرسه، نیازمند فراگیری مهارت های تازه و ایجاد و هماهنگی مدل های ذهنی جدید از جمله تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی است. این در حالی است که کارکردهای سنتی نظام تعلیم و تربیت تاکنون به شکل پیوسته و متمرکز ، به دنبال مفاهیمی نظیر: محفوظات ، انتقال و توسعه ی فرهنگ و دانش اطلاعات ، اجتماعی کردن ، تحکیم اخلاق فردی و اجتماعی ، تسهیل تربیت شهروندی و نظایر آن بوده است. امّا امروزه، علاوه بر لزوم تقویت برخی از این محورها، بازنگری و البته ردّ مقوله هایی چون: پرداختن صرف به محفوظات، کارکردهای نوینی برای آموزش و پرورش تعریف شده است.

 

انتظارات جدید از آموزش و پرورش

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی ، تسهیل شرایط یادگیری مداوم و مادام العمر، توسعه ی مهارت های یادگیری، ارتقای مسئولیت پذیری ، خودآگاهی، تفکّر خلّاق و نقّاد و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (آغازین تکوینی و پایانی) منطبق با آیین نامه ها لذا با این رویکرد، انتظارات جدیدی از آموزش و پرورش مطرح می گردد، از جمله: تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی  – افزایش دانش آموزان در فرآیند یاددهی – یادگیری، گسترش اختیار اولیا در حوزه ی آموزش و پرورش، افزایش تناسب آموزش ها با واقعیت های زندگی، برنامه های منعطف و پاسخگو به سلایق مختلف ، احترام بیشتر به مختصات بومی و منطقه ای و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (آغازین تکوینی و پایانی) منطبق با آیین نامه ها از این رو بحث باز اندیشی اهداف که به طور مستمر موجب تغییر در ساختار ، برنامه ها، نقش ها و شیوه ها می گردد، ضروری به نظر می رسد. نظرسنجی ها، تدوین برنامه های دانش آموز محور،تعامل با خانواده ها و نهادهای پیرامونی ، تربیت انسان های پژوهش گر و بازنگری روش های تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (آغازین تکوینی و پایانی) منطبق با آیین نامه ها از آموخته های دانش آموز، به شکل ویژه و همگام با تغییرات فزاینده کنونی مورد توجّه قرار می گیرد.

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی در نظام آموزش و پرورش

نظام آموزش و پرورش (به عنوان یک مجموعه کل) از اجزا و عناصر درهم تنیده ای برخوردار است و برای ایجاد هر گونه تغییر و تحوّل در این نظام ، آگاهی از تاثیرات بعضاً متقابل و گسترده ی این اجزا با عناصر اساسی لازم است. یکی از این اجزا، تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی است و اعتبار بخشی بیش از پیش و تغییر در این نظام، امری حساس تلقی شود، چرا که تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (آغازین تکوینی و پایانی) منطبق با آیین نامه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر برای قضا و تصحیح، تصمیم درست و اقدام آگاهانه است. به عبارت دیگر تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی ، دانش آموز را بر می انگیزد تا بیاموزد که چگونه یاد بگیرد. در چنین رویکردی، یادگیرنده تبدیل به فردی فعال،ریسک پذیر و محقق می شود که به طور دائم از تدریس بهره می گیرد.

فرایند تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

در این فرآیند «توالی آموزش- ارزشیابی- آموزش» موجب می شود که شایستگی فرد رشد نموده و اعتماد به نفس او افزایش یابد و فراگیر به خوبی یاد بگیرد که چگونه آموخته ها را در وضعیت های دشوار و ناآشنا بکار گیرد. این امر، توان تصمیم گیری و تشخیص وضعیت را در فرد رشد می دهد و این هدف اساسی آموزش است. در چنین سیستمی ، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (آغازین تکوینی و پایانی) منطبق با آیین نامه ها در خدمت آموزش قرار گرفته و جزو لاینفک آن به شمار می رود و همواره در فرآیند آموزش جاری است.

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی  در سازمان های آموزشی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی  در سازمان های آموزشی، در مقایسه با سایر سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که آموزش و پرورش ، فرآیندی غیر قابل کنترل و ارزشیابی از آن ، کار بسیار مشکل و ظریفی است. به عبارت دیگر تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی سازمان آموزشی، مکانی است که اهداف نظام آموزشی در آن محقّق می شود و چگونگی دستیابی به این اهداف به طور مستقیم از ماهیت سنجش و ارزشیابی تاثیر می پذیرد، لازم است کارکنان آموزشی مدارس به ویژه معلّمان و دبیران، نسبت به فراگیری و بکارگیری یافته های جدید در زمینه : روان شناسی یادگیری ، روش ها و فنون آموزشی، تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و اندازه گیری و سنجش اقدام نمایند و از دانش، توان فکری و عملی برای تربیت فراگیران ژرف اندیش و برخوردار از بینش استفاده نمایند. بدیهی است، متولیان اداره نظام آموزشی نیز وظیفه دارند که برنامه ها و تسهیلات لازم را در این زمینه، منطبق با اهداف و راهکارهای ارائه شده در سند تحوّل بنیادین و سایر اسناد بالادستی، طراحی نموده و فراهم آورند. مرکز سنجش آموزش  و پرورش با توجه به موارد مذکور و نیز بر اساس نتایج اجرای طرح نظارت جامع که ضرورت ارتقاء دانش و مهارت معلمان ، مدیران و سایر کارکنان آموزشی در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را محرز می سازد، در نظر دارد با اجرای طرح جشنواره تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی در حوزه سنجش و ارزشیابی، بستر مناسبی برای آشنایی، ترویج، اشاعه و استقرار روش های علمی و کاربردی سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در سراسر کشور فراهم آورد.

مستندان قانونی تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

تدوین، تصویب و ابلاغ مفاد سند تحوّل بنیادین و قانون برنامه پنجم توسعه ، ماموریت و رسالت حوزه های مختلف دستگاه آموزش و پرورش و از جمله مرکز سنجش را بیش از گذشته تبیین نموده است. از مصادیق تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (آغازین تکوینی و پایانی) منطبق با آیین نامه ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

بند های آیین نامه

  • بند ۱۹ از فصل ۷ «استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی عمومی» را به عنوان یکی از اهداف عملیاتی سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش تعیین نموده و راهکارهای چهارگانه ی(۱-۱۹ الی ۴-۱۹ ) را برای تحقّق آن در نظر گرفته است.
  • بند ۳-۷ ماده ۱۹ از « اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تاکید بر ارزشیابی برای تحقق فرآیند یاددهی – یادگیری در کلیه دوره های تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه » و « استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی ، اصلاح و افزایش بهره وری» به عنوان اولویت های برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تحوّل بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور، یاد کرده است.
  • مصوبه ۷۱۳ جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تبیین اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، مواردی نظیر: جدایی ناپذیری ارزشیابی از فرآیند یاددهی- یادگیری، استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری و اصلاح برنامه ها، هماهنگی میان هدف ها با محتوا، روش های یاددهی- یادگیری و فرایند ارزشیابی و روش ها را با تاکید بر نوآوری و خلاقیت مدّ نظر قرار داده است.
  • مصوبات جلسات ۷۵۰ مورخ ۲۶/۴/۸۶ ، ۷۳۹ مورخ ۲۰/۵/۸۸ (در خصوص آیین نامه ی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره های ابتدایی و راهنمایی) و ۶۶۶ مورخ ۳/۸/۹۰ (ماده ۴۴ آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه) ضمن اشاره به انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از قبیل: آغازین ، تشخیصی ، تکوینی و پایانی، ضرورت تنوع و بهره گیری از روش های نوین و منعطف ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان را در فرایند یاددهی- یادگیری مورد تاکید قرار داده است.

دانلود صدها نمونه فایل تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دانلود

برای دانلود فایل موردنظرتان روی آن کلیک کرده و به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

سئو سایت