پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

دانلود گزارش تخصصی مدیران ابتدایی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

دانلود گزارش تخصصی مدیران ابتدایی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم

دانلود گزارش تخصصی مدیران ابتدایی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم با فرمت ورد و قابل ویرایش و در ۲۵ صفحه

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت گزارش تخصصی  خود را به بهترین شکل ممکن ارائه داده است..در این مورد تیم تخصصی ما به همراه دانلود گزارش تخصصی مدیران ابتدایی پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما اصالت دانلود گزارش تخصصی مدیران ابتدایی را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی مدیران ابتدایی به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه  حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم

سرآغاز سخن پیرامون قضیه  حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم

دیباچه پیرامون قضیه حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم

درک مشکل پیرامون قضیه  حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه  حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه  حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با  حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات  حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم

بررسی بیشتر در رابطه با حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم

ارائه مستندات پیرامون حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم

پیش بینی نتایج در مورد حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم

راهکارها پیرامون قضیه حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم

رفرنس و منبع مورد استفاده حاکم نمودن شادی برجسم وروح  دانش آموزان  و معلمین حاکم

تجزیه تحلیل اطلاعات

  • باتوجه به یافته های علمی ومشاهداتی که درشواهد۱بیان شد ومصاحبه هایی که باهمکاران آموزشگاه اولیا دانش آموزان انجام شدمویداین مطلب است که بهترین راه حل جهت شادکردن بچه راهنمایی وارشادکردن آنان به بازی هایی ازقبیل بازی های بومی ومحلی مانند طناب بازی و….و ورزش های صبحگاهی درمراسم آغازین وبرگزاری مسابقات ورزشی درساعت استراحت و بازی های بی خطر می باشد که باعث شادی ونشاط    بچه ها می گردد

ارائه راه حل موقت :

(روش هاوراهکارهای ایجادشادی ونشاط درمحیط آموزشی وساعت استراحت کلاسی )

 

۱-دیوارکلاس وراهروودیوارهای محوطه ی آموزشگاه بایدازخشکی وبی روحی خارج شودوبهترین راهکاردراین خصوص مزین کردن فضای آموزشی به پوسترهای مناظرطبیعی وتاریخی ورنگ آمیزی آنهااست که باعث شادی ونشاط درمدرسه می باشد.(به اعتقادروانشناسان رنگ هادرخلق شادی وانبساط روحی معجزه می کند -:روانشناسی بازی دکتراحمدوند)

۲-پارک وشهربازی جذاب ترین فضاهابرای نوجوانان وحتی بزرگسالان هستندروی همین اصل بایدفضای مدرسه حتی الامکان بافضای پارک وجنگل شبیه سازی شودودانش آموزان درساعت استراحت کلاسی به ورزش های بی خطروبازی های آموزشگاهی روی بیاورندکه هم شادی آنهاارضا شودوهم انرژی جسمی آنهاتخلیه شود.

۳-کشورماازلحاظ قومی وزبانی وسبک زندگی مردمی بسیارمتنوع است وتمامی اقوام وطوایف مانندپازلی هستند که ایران رادرنقشه جغرافیایی جهان جاودانه ساخته اند دراین میان بازی های محلی به اذعان اکثرجهانگردان خارجی جذاب ترین بخش فرهنگ سنتی ایران زمین راتشکیل می دهندانجام بازی های محلی درمدارس وبخصوص درساعت استراحت کلاسی نه تنهااین بخش ازفرهنگ کشورراازغبارفراموشی حفظ خواهدکردبلکه موجی ازنشاط- تلاش- شادی- رقابت ومثبت اندیشی درمدرسه ایجادمی کند.

مراحل اجرا 

اقدام اول:

پس ازبررسی محیط آموزشگاه ودرنظرگرفتن فضاهای مناسب جهت انجام کاربرای ایجادتغییرات درخصوص رنگ آمیزی مدرسه ودیوارهای حیاط جهت بانشاط کردن مدرسه واردمذاکره شدیم. پس ازمشورت وجلسه باانجمن اولیا ومربیان قول مساعددادندکه پس ازتعطیلی مدارس وباکمک مالی انجمن دیوارهارنگ آمیزی وشعارهای مذهبی ونوشته های علمی برروی دیوارهاجهت لذت بردن بچه هاوهمچنین افزایش سطح علمی آنهانوشته شودوهمچنین می توان ازدست نوشته های آنان برروی دیوارهاکمک گرفت که خوداین عمل بچه هابسیاردرشادابی ولذت آنهاکمک می کند .

اقدام دوم:

باتوجه به این که ورزش وبازی دردوران آموزشگاه جزونیازهای اصلی واساسی نوجوانان می باشدتاانرژی های مازادخودراازاین طریق تخلیه نمایندوهمچنین بازی باعث شکل گیری شخصیت نوجوانان درسنین بزرگسالی می شودمارابرآن داشت تابه فکروسایل شادی بخش وجذاب  درآموزشگاه بیفتیم وبرای این موضوع به شهرداری وآموزش وپرورش مراجعه نمودیم وآنهافرمودندچون نصب وسایل بازی هزینه براست ونیزآموزشگاه پیریان فضای کافی برای نصب وسایل راندارد امکان پذیرنمی باشداماماازهمکاران عزیز فرهنگی تقاضاداریم درآموزشگاههایی که فضای کافی دارندویاازنظر مالی مشکلی ندارندبرای این کار اقدامات لازم راانجام دهندویاباکمک خوددانش آموزان واولیای آنان درخت بکارندتاهم محیط آموزشگاه ازنظر اکسیژن تامین شودوهم فضایی آرام بخش برای بچه هاایجادشود.

 

اقدام سوم:

باتوجه به این که اقدام دوم امکان پذیرنبود به فکراین افتادیم که برای شادی ونشاط بچه هادرساعات استراحت کلاسی ازوسایلی استفاده کنیم که نیاز به فضا وهزینه زیادی نداشته باشد پس به همین خاطرتصمیم گرفتیم که ورزش صبحگاهی رادرمراسم آغازین فعال ترنماییم وبرای این منظور با مربی محترم تربیت بدنی آموزشگاه نیز هماهنگ شدکه هرروز ۵دقیقه رابه این کاراختصاص دهدواین کاریک ماهی است که درآموزشگاه اجرامی شود که باعث شادابی بچه هاورضایت همکاران محترم شده است .

دومین اقدامی که انجام گرفت ونتیجه بخش ورضایت مندبود ودانش آموزان بسیارراضی وخشنودبودندروی آوردن آنهابه بازی های ورزشی ازقبیل والیبال -بسکتبال-توپ راکت-بدمینتون وطناب بازی وهمچنین برگزاری مسابقه ی جذاب طناب کشی بود که هیچ هزینه ی اضافی دربرنداشت .فقط ذوق واشتیاق وعلاقه مندی آنهارابه ورزش چندبرابرنمودونکته ی بسیارجالب این که ازدرگیری های فیزیکی ولفظی وبی هدف ونگران کننده ای که قبلا درساعت استراحت کلاسی انجام می گرفت کاسته شد .

شما عزیزان می توانید دانلود گزارش تخصصی مدیران ابتدایی را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.

۳۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :,
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.
1