پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

نمونه کارنمای معلمی به صورت کامل و دقیق و آماده تحویل

نمونه کارنمای معلمی به صورت کامل و دقیق و آماده تحویل بهترین نمونه موجود در اینترنت در ۳۳ صفحه

این نمونه کارنمای معلمی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان گرد آوری گردیده است و مطابق با استاندارد های کامل و دقیق موجود در رابطه با کارنمای معلمی در دانشگاه فرهنگیان می باشد. در واقع نمونه کارنمای معلمی توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تنظیم شده است و بانک فایل پژوهشی معلمان با جمع آوری و گرد آوری و بازنگری در آنها این پروژه ها را در اختیار دانشجو معلمان قرار می دهد. دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با استفاده از نمونه کارنمای معلمی می توانند به ارائه پروژه پایانی خود در راستای کسب نمره پایانی و فارغ التحصیل شدن بپردازند.

در راستای نمونه کارنمای معلمی دانشجویان عزیز دانشگاه فرهنگیان و حتی معلمان عزیز برای دستیابی و دانلود نمونه کارنمای معلمی می توانند به سایت ما مراجعه نموده و از کلیه فایل هایی که در زمینه نمونه کارنمای معلمی در سایت ما موجود است استفاده های لازم را ببرند.این پروژه های کارنمای معلمی بسیار کامل و با دقت زیاد جمع آوری شده اند.

بخشی از نمونه کارنمای معلمی عبارت است از :

پیشگفتار

رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ھﺪف ﻣﻦ اﺳﺖ.

ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ دارد .اﻧﺴﺎن دارای ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ واﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ واﯾﻦ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ که  ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﻣﯿﺴﺎزد.

ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرش ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرش را ﺧﺪا ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﻣﻮرد رﺿﺎو ﻣﻘﺒﻮل ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﻗﺮارﮔﯿﺮد و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﯾﮑﺴﺮی ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺸﺮی اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ آن اﺻﺮار  ﻣﯽ ورزم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮدم اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﺎﺷﻢ ﮐﮫ از ﮐﺎرم رﺿﺎﯾﺖ ﻗﻠﺒﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ.

اﻣﯿﺪ دارم روزی ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ داردﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ روح ﭘﺎک و ﻟﻮح ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺳﻔﯿﺪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارد .در واﻗﻊ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ در اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻢ درد ﺑﯽ ﺗﻔﮑﺮی را در ﻣﺮدم ﺑﯽ ﺳﻮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و آﻧﺎن را ﺑﮫ ھﺮﭼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ  ﺳﺎﻟﻤﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روﺣﯽ را ﻣﯿﺘﻮان از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.

چکیده

ﭘﺮوژه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺦ ﺗﺴﺒﯿﺢ دروس ﺑﻮده و ازدروس ﻣﺘﻌﻌﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد . ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﻮاﺧﺘﻦ آھﻨﮓ ﺗﺎزه ای ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ آھﻨﮓ ﺗﺎزه, درس ﭘﺮوژه ﻧﻘﻄﮫ اوج آن اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ درس ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺎن داﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮده و ﺣﻠﻘﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ دھﻨﺪه ﺗﺠﺎرب ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺪن است.

در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺮم از ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه واﺣﺪ درﺳﯽ ﭘﺮوژه در رﺷﺘﮫ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اراﺋﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎھﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮات ﺧﻮد از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز, ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد از ﺣﻀﻮر در داﻧﺸﮕﺎه , ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد از ﮐﺎرورزی و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ روﯾﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ھﺪف ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اش ﺑﺮﺳﻨﺪ.

در درس ﭘﺮوژه ﺧﺎطﺮات ﺧﻮد را از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﺑﯿﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻠﻢ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدم .ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻦ در ﮐﺎرورزی اﺳﺘﺮس ھﻨﮕﺎم ﺗﺪرﯾﺲ وﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻢ در اداره ﮐﺮدن و ﻧﻈﻢ ﮐﻼس ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد  ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮوھﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ھﻨﮕﺎم ﺗﺪرﯾﺲ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ.

روش ﭘﮋوھﺸﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ در اراﺋﮫ ﭘﺮوژه ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻢ روش ﻣﺮدم ﻧﮕﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ روش ھﺎی ﭘﮋوھﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ  اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ روش ھﺎی ﮐﻤﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ ای و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﺎر  در ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎوت دارد.

و در آﺧﺮ ﻧﯿﺰاز اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺎﮐﺮم و اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪھﺎی درﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﮐﺎرورزی  ﭘﺮوژه ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎررب را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدم.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی: ﭘﺮوژه . ﻣﺴﺌﻠﮫ. روش ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎری, ﺗﺠﺮبه

مقدمه

ﭘﺮوژه در اﺻﻄﻼح ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎ ھﺪف ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد,  ﭘﺮوژه را ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻼﺷﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.

در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺮم از ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه واﺣﺪ درﺳﯽ ﭘﺮوژه در رﺷﺘﮫ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اراﺋﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎھﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮات ﺧﻮد از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز, ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد از ﺣﻀﻮر در داﻧﺸﮕﺎه , ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد از  ﮐﺎرورزی و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ روﯾﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ھﺪف ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اش ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﭘﺮوژه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺦ ﺗﺴﺒﯿﺢ دروس ﺑﻮده و ازدروس ﻣﺘﻌﻌﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد . ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﻮاﺧﺘﻦ آھﻨﮓ ﺗﺎزه ای ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ آھﻨﮓ ﺗﺎزه, درس ﭘﺮوژه ﻧﻘﻄﮫ اوج آن اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ درس ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺎن داﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮده و ﺣﻠﻘﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ دھﻨﺪه ﺗﺠﺎرب ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺪن است

ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن اﻏﻠﺐ دﺋﺴﺖ دارﻧﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ . از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﮫ رﻓﺘﺎرھﺎ ، ﺻﻔﺎت و ﻧﮕﺮش ھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد رد ﻋﻤﻞ ﺑﮫ آن ﭘﻠﯿﺒﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ آﻣﻮزش ھﺎی آﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل دوران طﻼﯾﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ روﻧﺪ ﮐﺎرم در اﯾﻦ ﭘﺮژه ﺳﻌﯽ دارم در دوران ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺧﻮد  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﻞ ﮐﻨﻢ.

برای دانلود نمونه کارنمای معلمی از این قسمت دکمه خرید و سپس پرداخت را بزنید.

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید
موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.
1