پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجارب برتر تربیتی معاون فنی ارتباط عمیق دانش آموز با معلم و پایداری یادگیری

3000 تومان
خرید محصول

تجربیات برتر تدریس معاون فنی توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود

3000 تومان
خرید محصول

ابتکارات فردی و حرفه ای معاون فنی ارتباط موثر با دانش آموزان در ارزشیابی

3000 تومان
خرید محصول