پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجربیات آموزشی دبیر علوم و معارف قرآنی افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر اصول عقاید افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر احکام افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر تعلیمات الهی و اخلاق افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر قرآن افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی معلمان دینی و عربی افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر قرآن کم توان ذهنی متوسطه دوم افزایش سطح علمی در درس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر آموزش قرآن کم توان ذهنی متوسطه اول افزایش سطح علمی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر علوم و معارف قرآنی افزایش سطح علمی در درس معارف

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر اصول عقاید افزایش سطح علمی در درس اصول عقاید

30,000 ریال
خرید محصول