پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

عوامل محیطی موثر در تربیت معلم ایران (با نگاهی به شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی)

50,000 ریال
خرید محصول

آینده پژوهی در نظام تربیت معلم (نگاهی به فردای تربیت معلم –تربیت معلم در جهان امروز)

50,000 ریال
خرید محصول

نظارت و ارزشیابی دانشجو معلمان در دوران تحصیل

50,000 ریال
خرید محصول

روش های تربیت و توانمندسازی معلمان

50,000 ریال
خرید محصول

چگونگی جذب، تامین، نگهداشت و ارتقای معلمان

50,000 ریال
خرید محصول

سیر تاریخی برنامه های درسی تربیتی و آموزشی مراکز تربیت معلم

50,000 ریال
خرید محصول

راهبری و مدیریت در مراکز تربیت معلم

50,000 ریال
خرید محصول

قوانین و مقررات آیین نامه ها و دستورالعمل های مراکز تربیت معلم

50,000 ریال
خرید محصول

چگونگی تامین و مدیریت منابع مالی مراکز تربیت معلم

50,000 ریال
خرید محصول

وضعیت فضا و تجهیزات مراکز تربیت معلم

50,000 ریال
خرید محصول