پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

فرهنگ تفاهم در جامعه

50,000 ریال
خرید محصول

مهارت های ارتباط جمعی

50,000 ریال
خرید محصول

کولبری چالش‌ها و راه‌حلها

50,000 ریال
خرید محصول

زنجیره تولید گیاهان دارویی

50,000 ریال
خرید محصول

درآمدهای پایدار در شهرداری ها

50,000 ریال
خرید محصول

کاربست فناوری های نوین در استان و امکان سنجی تولید ثروت

50,000 ریال
خرید محصول

شناسایی زمینه های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار

50,000 ریال
خرید محصول

امکان سنجی ایجاد فعالیتهای صنعتی و معدنی دارای ظرفیت و مزیت در استان

50,000 ریال
خرید محصول

بنگاههای در حال رکود؛ استفاده از ظرفیتهای موجود برای صنایع جایگزین

50,000 ریال
خرید محصول

مناطق آزاد و ویژه استان- عملکردها، کارکردها، راهبردها، فرصت ها، پیش نیازها

50,000 ریال
خرید محصول