پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

توجه به رشد همه جانبه دانش، نگرش و مهارت های دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی- یادگیری

30,000 ریال
خرید محصول

ایجاد تسهیلات ، انگیزه و زمینه دانش افزایی و مهارت آموزشی معلمان در بکارگیری شیوه های نوین ارزشیابی

30,000 ریال
خرید محصول

نظارت و راهنمایی معلمان در بکارگیری و اجرای شیوه های صحیح و متناسب ارزشیابی تحصیلی ، منطبق با ابعاد رشد جسمی و روانی دانش آموزان و سایر متغیر های تاثیر گذار

30,000 ریال
خرید محصول

فراهم آوردن زمینه مشارکت والدین در امر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بهره برداری از نتایج این امر در ارتقا کیفیت فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی

30,000 ریال
خرید محصول

برگزاری جلسات و نشست های تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی های انجام شده از سوی معلمان هر درس در دوره متوسطه و هر پایه در دوره ابتدایی (در هر یک از روش های ارزشیابی اعم از آغازین ، تکوینی و پایانی)

30,000 ریال
خرید محصول

توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود

30,000 ریال
خرید محصول

استفاده از روش ها و ابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی، متناسب با اهداف، ماهیت و نوع مواد درسی

30,000 ریال
خرید محصول