پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجربیات آموزشی و تربیتی معلمان افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربه آموزشی معلمان افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجارب برتر تربیتی معلمان بهبود اخلاق و رفتار دانش آموزان توسط معلمان

30,000 ریال
خرید محصول

تجربه تربیتی معلمان بهبود اخلاق و رفتار دانش آموزان توسط معلمان

30,000 ریال
خرید محصول

تجارب برتر تربیتی معلمان بهبود اخلاق و رفتار دانش آموزان توسط معلمان

30,000 ریال
خرید محصول

توجه به رشد همه جانبه دانش، نگرش و مهارت های دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی- یادگیری

30,000 ریال
خرید محصول

ایجاد تسهیلات ، انگیزه و زمینه دانش افزایی و مهارت آموزشی معلمان در بکارگیری شیوه های نوین ارزشیابی

30,000 ریال
خرید محصول

نظارت و راهنمایی معلمان در بکارگیری و اجرای شیوه های صحیح و متناسب ارزشیابی تحصیلی ، منطبق با ابعاد رشد جسمی و روانی دانش آموزان و سایر متغیر های تاثیر گذار

30,000 ریال
خرید محصول

فراهم آوردن زمینه مشارکت والدین در امر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بهره برداری از نتایج این امر در ارتقا کیفیت فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی

30,000 ریال
خرید محصول