پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

چالش های اجرایی سنجش پرونده ای در سنجش به عنوان یادگیری (تاکید بر راهکارها)

30,000 ریال
خرید محصول

راهبرد های تغییر نگرش ذی نفعان ( با تاکید بر والدین ) در خصوص سنجش به عنوان یادگیری

30,000 ریال
خرید محصول

نقش ارزشیابی کیفی- توصیفی در بهبود یادگیری دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

ارتباط معلم و دانش آموزان در ارزشیابی کیفی توصیفی

30,000 ریال
خرید محصول

ارتباط اولیاء و معلمان در ارزشیابی کیفی -توصیفی

30,000 ریال
خرید محصول

چالش ها و کژ فهمی های جاری درباره سنجش به عنوان یادگیری و ارائه راهکارهای عملی

30,000 ریال
خرید محصول

نقش ارزشیابی کیفی توصیفی در ایجاد انگیزه در همکاران و دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم ششم ابتدایی برطرف نمودن مشکلات درس ریاضی در راستای یادگیری و بهبود وضعیت ارزشیابی

30,000 ریال
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار ششم ابتدایی افزایش سطح دقت و تمرکز دانش آموزان در ارزشیابی در درس ریاضی

30,000 ریال
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم ششم ابتدایی تقویت خواندن به همراه درک مطلب در ارزشیابی کیفی توصیفی

30,000 ریال
خرید محصول