پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجربیات آموزشی معاون فناوری افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربه آموزشی معاون فناوری افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر معاون فنی ارتباط موثر با دانش آموزان در ارزشیابی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات سنجش و ارزشیابی معاون فنی توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون فنی ارتباط عمیق دانش آموز با معلم و پایداری یادگیری

30,000 ریال
خرید محصول